PCC Intermodal S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą “Rozbudowa kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Miasta Brzeg Dolny przy ul. Sienkiewicza 6”. Wyżej wymienione zadanie oznaczone numerem POIS.03.02.00-00-0017/17-00 jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).

Przedmiot przetargu został szczegółowo opisany w załączonej poniżej Specyfikacji. Integralną część dokumentacji przetargowej stanowią opublikowane załączniki oraz dokumentacja projektowa.
Niniejszy przetarg został również opublikowany w Bazie Konkurencyjności.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego
Zamawiający PCC Intermodal S.A. informuje, iż postępowanie przetargowe na Wykonawcę robót budowlanych dla zadania:

“Rozbudowa kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Miasta Brzeg Dolny przy ul. Sienkiewicza 6” zostało rozstrzygnięte.
Wyżej wymienione zadanie oznaczone numerem POIS.03.02.00-00-0017/17-00 jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).

Nazwa: konsorcjum firm: Roverpol Sp. z o.o. oraz Rover Infrastructuras S.A.

Adres Roverpol Sp. z o.o.: ul. Wincenta Rzymowskiego 30/221; 02-697 Warszawa
Adres Rover Infrastructuras S.A.: ul. Botanico Cavanilles 28; 46010 Walencja, Hiszpania

Wynagrodzenie ryczałtowe netto: 27.590.000 PLN

Komunikat z dnia 25.03.2022
W nawiązaniu do zapisów Specyfikacji Przedmiotu Przetargu str. 9, cześć I punkt 8 „ROZWIĄZANIA ZAMIENNE / RÓWNOWAŻNE” Zamawiający informuje, iż Biuro Projektów wydało informację uzupełniającą dotyczącą zastosowania rozwiązań równoważnych i zamiennych. Prosimy o uwzględnienie w/w wytycznych w przygotowywanych ofertach.
Informujemy ponadto, iż w związku z dokonanymi zmianami oraz bieżącą informacją przesuwamy termin składania ofert do dnia 05.04.2022 do godziny 15:00.
W konsekwencji zmiany terminu składania ofert Zamawiający przesuwa o 7 dni terminy pośrednie realizacji robót oraz udostępnia nową, ujednoliconą wersję Specyfikacji z dnia 25.03.2022 i nowy załącznik nr 4 do umowy (harmonogram).
Ostateczny termin zakończenia prac (07.08.2023) pozostaje bez zmian.

Komunikat z dnia 24.03.2022:
Zamawiający informuje, iż otrzymał jeszcze kilka pytań głównie o charakterze doprecyzowującym udzielone już odpowiedzi.
W związku z tym publikujemy poprawiony kosztorys w rewizji C oraz dodatek do załącznika nr6 (załącznik_nr6.1).

Komunikat z dnia 22.03.2022:
Zamawiający informuje o omyłkach w tabeli TCPR (przedmiaru) plik: Przedmiar_21.03.2022:
1. Treść w poz. 114 powinna brzmieć: „Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez frezowanie powierzchni poziomych grubości 20cm”.
2. W odpowiedzi na pytanie 14 z części 5 pytań mowa jest o pozycji 222.

Oferenci winni we własnym zakresie uwzględnić w/w uwagi w przygotowywanej ofercie.

Komunikat z dnia 15.03.2022
Zamawiający informuje, iż z uwagi na opracowywanie odpowiedzi na zadane pytania oraz konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji przetargowej przesunięciu ulega termin składania ofert na dzień 29.03.2022 do godziny 15:00.
W związku z powyższym, informujemy także, że gwarancja wadialna winna obejmować okres ważności oferty od dnia wyznaczonego do składania ofert do końca terminu związania ofertą, tj. od dnia 29.03.2022 do 13.05.2022 roku.

Dokumentacja przetargowa – dokumenty ujednolicone w wyniku pytań i odpowiedzi:
Specyfikacja_wersja_ujednolicona_25.03.2022
Umowa_wersja_ujednolicona
Załącznik_nr6_do_umowy
Załącznik_nr6.1_do_umowy
PCC-I_Przedmiar_23.03.2022_rev_C
Załącznik-nr-4-do-Umowy_Harmonogram-nieprzekraczalnych-terminów_ujednolicony_25.03.2022
Zal_6_SPP_Biuro_Projektów_informacja_rozwiązania_równoważne

Pytania Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytania_odpowiedzi_BD_cz1
Pytania_odpowiedzi_BD_cz2
Pytania_odpowiedzi_BD_cz3
Pytania_odpowiedzi_BD_cz4
Pytania_odpowiedzi_BD_cz5

Dokumentacja przetargowa:

Zal_1_SPP_Formularz_ofertowy_16.02.2022
zal_3_Brzeg_Dolny_Instrukcja_zasady_poruszania
zal_3_Brzeg_Dolny_Kierowcy_Zasady
Zal_4_Umowa_dalszego_powierzenia_16.02.2022
Zal_4_Umowa_dalszego_powierzenia_załączniki_16.02.2022
Zal_5_SP-Wołów-PnB-474.21_prawomocne
Załącznik-nr-1-do-Umowy_Wykaz-przekazanej-dokumentacji

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego

Dokumentacja archiwalna:
Specyfikacja_wersja_ujednolicona
Specyfikacja_roboty_budowlane_BD
Umowa_o_roboty_budowlane_BD
Załącznik-nr-4-do-Umowy_Harmonogram-nieprzekraczalnych-terminów.
Załącznik-nr-4-do-Umowy_Harmonogram-nieprzekraczalnych-terminów_ujednolicony
Przedmiar_21.03.2022