Informacje dla akcjonariuszy

Kontakt dla akcjonariuszy:

Raporty bieżące

609, 2018

Raport bieżący nr 17/2018 – Powzięcie wiadomości o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji spółki

2018-09-06 12:42 Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) powziął informację, że w dniu 5 września 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na [...]

Raporty okresowe

2108, 2018

Raport okresowy za pierwsze półrocze 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem okresowym za pierwsze półrocze 2018 roku: Raport za I półrocze 2018 Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania za I półrocze 2018 roku Stanowisko [...]