POIiŚ 3.2 (2014-2020)

Spółka PCC Intermodal S.A. realizuje 4 projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).

1. Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kutnie oraz zakup urządzeń wspierających jego działalność

Zakres projektu
Zakres planowanej do realizacji inwestycji obejmuje rozbudowę obecnego terminalu w Kutnie poprzez zakup 
i instalację dodatkowych, specjalistycznych urządzeń przeładunkowych.

Finansowanie
– Całkowita wartość projektu netto: 38 206 100,00 PLN
– Maksymalna wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 19 103 050,00 PLN

Cele i korzyści z realizacji projektu
Dzięki realizacji inwestycji nastąpi zwiększenie przepustowości terminalu, ogólna poprawa efektywności operacyjnej i wzrost konkurencyjności Spółki PCC Intermodal S.A. na rynku transportu intermodalnego w kraju.

Cele projektu:
• zwiększenie udziału transportu intermodalnego w przewozie ładunków ogółem,
• zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne,
• redukcja zatłoczenia motoryzacyjnego na polskich drogach czyli poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez zmniejszenie przewożonych mas ładunków,
• rozwój i integracja poszczególnych gałęzi multimodalnego systemu transportowego,
• poprawa jakości dostępnej infrastruktury kolejowej.

2. Zakup urządzeń przeładunkowych oraz budowa toru podsuwnicowego na terminalu intermodalnym w Brzegu Dolnym

Zakres projektu
Zakres planowanej do realizacji inwestycji obejmuje rozbudowę istniejącego kontenerowego terminalu przeładunkowego w Brzegu Dolnym polegającą na budowie toru podsuwnicowego wraz zakupem i instalacją dodatkowych, specjalistycznych urządzeń przeładunkowych.

Finansowanie
– Całkowita wartość projektu netto: 37 945 700,00 PLN
– Maksymalna wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 18 972 850,00 PLN

Cele i korzyści z realizacji projektu
Dzięki realizacji inwestycji nastąpi zwiększenie przepustowości terminalu, ogólna poprawa efektywności operacyjnej i wzrost konkurencyjności Spółki PCC Intermodal S.A. na rynku transportu intermodalnego w kraju.

Cele projektu:
• zwiększenie udziału transportu intermodalnego w przewozie ładunków ogółem,
• zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne,
• redukcja zatłoczenia motoryzacyjnego na polskich drogach czyli poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez zmniejszenie przewożonych mas ładunków,
• rozwój i integracja poszczególnych gałęzi multimodalnego systemu transportowego,
• poprawa jakości dostępnej infrastruktury kolejowej.

3. Zakup lokomotyw trakcyjnych i platform kolejowych do obsługi przewozów intermodalnych na terenie Polski i UE

Zakres projektu
Zakres planowanej do realizacji inwestycji obejmuje zakup 7 szt. lokomotyw elektrycznych oraz 150 szt. towarowych wagonów typu platforma przystosowanych do transportu kontenerów.

Finansowanie
– Całkowita wartość projektu netto: 178 907 500,00 PLN
– Maksymalna wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 89 453 750,00 PLN

Cele i korzyści z realizacji projektu
Dzięki realizacji inwestycji nastąpi zwiększenie ilości przewożonych ładunków za pomocą transportu intermodalnego, ogólna poprawa efektywności operacyjnej i wzrost konkurencyjności Spółki PCC Intermodal S.A. na rynku transportu intermodalnego.

Cele projektu:
• zwiększenie udziału transportu intermodalnego w przewozie ładunków ogółem,
• zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne,
• redukcja zatłoczenia motoryzacyjnego na polskich drogach czyli poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez zmniejszenie przewożonych mas ładunków,
• rozwój i integracja poszczególnych gałęzi multimodalnego systemu transportowego.

4. Zakup lokomotyw manewrowych do obsługi terminali intermodalnych w Kutnie, Brzegu Dolnym i Gliwicach

Zakres projektu
Zakres planowanej do realizacji inwestycji obejmuje zakup 3 szt. zmodernizowanych spalinowych lokomotyw manewrowych do obsługi terminali intermodalnych w Kutnie, Brzegu Dolnym i Gliwicach.

Finansowanie
– Całkowita wartość projektu netto: 11 030 000,00 PLN
– Maksymalna wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 5 515 000,00 PLN

Cele i korzyści z realizacji projektu
Dzięki realizacji inwestycji nastąpi zwiększenie przepustowości terminali, ogólna poprawa efektywności operacyjnej i wzrost konkurencyjności Spółki PCC Intermodal S.A. na rynku transportu intermodalnego w kraju.

Cele projektu:
• zwiększenie udziału transportu intermodalnego w przewozie ładunków ogółem,
• zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne,
• redukcja zatłoczenia motoryzacyjnego na polskich drogach czyli poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez zmniejszenie przewożonych mas ładunków,
• rozwój i integracja poszczególnych gałęzi multimodalnego systemu transportowego.