PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę z montażem, uruchomieniem oraz ze świadczeniem usługi serwisu dwóch elektrycznych suwnic placowych typu RTG”
Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0016/17-00 „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kutnie oraz zakup urządzeń wspierających jego działalność” przy dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).
Przedmiotem przetargu jest dostawa na terminal Zamawiającego w Kutnie dwóch fabrycznie nowych suwnic elektrycznych do przeładunku kontenerów, o możliwości udźwigu umożliwiającym podniesienie 41 ton, wraz z usługami serwisowymi.
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności.

UWAGA z dnia 03.12.2021:
Informujemy, iż w związku odpowiedziami na złożone w przetargu pytania Zamawiający opracował ujednoliconą wersją dokumentacji przetargowej.
Zmiany zostały wprowadzone w tekście kolorem niebieskim.
Zamawiający zrezygnował z trybu aukcji. Zgodnie z zapowiedzią Zamawiający określił nowe terminy, m.in. termin składania ofert został przesunięty o ponad miesiąc na dzień 19.01.2022.
Uprzejmie prosimy Oferentów o zapoznanie się z ujednoliconą wersją dokumentacji oraz przygotowanie ofert w oparciu o skorygowane wytyczne.

UWAGA z dnia 23.11.2021:
Informujemy, iż w związku z pracami nad odpowiedziami na złożone w przetargu pytania oraz opracowywaną na tej podstawie ujednoliconą wersją dokumentacji przetargowej Zamawiający przesuwa termin składania ofert do aukcji na 10.12.2021
Wyżej wymieniony termin ulegnie kolejnej zmianie wraz z publikacją aktualnej, wiążącej dokumentacji przetargowej.
Termin składania ofert do aukcji nie będzie krótszy niż miesiąc licząc od dnia publikacji, tak aby wszyscy Oferenci mogli zapoznać się ze zmianami oraz przygotować i złożyć oferty.
Uprzejmie prosimy o zrozumienie oraz o bieżące śledzenie publikowanych informacji i złożenie ofert do aukcji przygotowanych w oparci o zaktualizowaną dokumentację przetargową z zachowaniem nowych terminów.

UWAGA z dnia 19.11.2021:
Informujemy, iż w związku z pytaniami Oferentów do przetargu Zamawiający zamierza dokonać istotne zmiany w dokumentacji przetargowej.
Zostanie opublikowana zmieniona wersja dokumentacji przetargowej wraz z informacją o nowych terminach obowiązujących w przetargu oraz odpowiedziami na pytania Oferentów.
W związku z powyższym obecnie wyznaczony termin składania ofert do aukcji na 26.11.2021 zostanie zmieniony.
Nowy termin umożliwi oferentom przygotowanie oferty w terminie minimum miesiąca od daty opublikowania zmiany zapisów na stronie.
Prosimy o bieżące śledzenie publikowanych informacji oraz złożenie ofert do aukcji przygotowanych w oparci o zaktualizowaną dokumentację przetargową z zachowaniem nowych terminów.

UWAGA z dnia 29.10.2021:
Zamawiający informuje, iż z uwagi wniosek jednego z Oferentów, dodatkowemu wydłużeniu ulega termin złożenia ofert w postępowaniu przetargowym.
Poniżej aktualnie obowiązujące terminy w przetargu:

Termin składania ofert do aukcji przesunięto na dzień 26.11.2021 do godz. 15:00.
Wniesienie wadium do przetargu na dzień 06.12.2021.
Aukcja elektroniczna odbędzie się w dniu 08.12.2021 o godzinie 12:00.
Złożenie oferty po aukcji w dniu 15.12.2021 do godziny 15:00.
Termin związania ofertą 60 dni od dnia aukcji, tj. do 06.02.2022.

Zamawiający informuje, iż dokonuje aktualizacji Specyfikacji w zakresie powyżej wskazanych terminów.
W związku z powyższym wersja ujednolicona Specyfikacji oraz umowy dostawy i umowy serwisu zostanie opublikowana po rozpatrzeniu wszystkich pytań Oferentów.

UWAGA z dnia 26.10.2021:
Zamawiający informuje, iż z uwagi na dużą ilość pytań, jakie wpłynęły do przetargu, wydłużeniu ulega termin złożenia ofert w postępowaniu przetargowym.
Poniżej aktualnie obowiązujące terminy w przetargu:
Termin składania ofert do aukcji przesunięto na dzień 15.11.2021 do godz. 15:00.
Wniesienie wadium do przetargu na dzień 24.11.2021.
Aukcja elektroniczna odbędzie się w dniu 29.11.2021 o godzinie 12:00.
Złożenie oferty po aukcji w dniu 06.12.2021 do godziny 15:00.
Termin związania ofertą 60 dni od dnia aukcji, tj. do 28.01.2022.
Zamawiający informuje, iż dokonuje aktualizacji Specyfikacji w zakresie powyżej wskazanych terminów.
W związku z powyższym wersja ujednolicona Specyfikacji oraz umowy dostawy i umowy serwisu zostanie opublikowana po rozpatrzeniu wszystkich pytań Oferentów.

Pytania Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego:

Dokumentacja przetargowa, wersja ujednolicona z dnia 03.12.2021 w oparciu o pytania Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego:
Specyfikacja_KUT_eRTG_03.12.2021
Specyfikacja_KUT_eRTG_PL_03.12.2021_EN
Zal_1_SPP_Formularz_ofertowy_03.12.2021
Zal_2_SPP_Formularz_cenowy_03.12.2021
Zal_5_SPP_Kierowcy_Zasady_TK_Kutno_PL_03.12.2021
Zal_5_SPP_Kierowcy_Zasady_TK_Kutno_EN_03.12.2021
Zal_5_SPP_Instrukcja_zasady_poruszania_TK_Kutno_03.12.2021
Zal_6_Umowa-dalszego-powierzenia
Zal_6_Umowa-dalszego-powierzenia_załączniki

eRTG_QA_8
eRTG_QA_7
eRTG_QA_6
eRTG_QA_5
eRTG_QA_4
eRTG_QA_3
attachment_A_to_QA3
eRTG_QA_2
eRTG_QA_1

Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja_KUT_eRTG
Specyfikacja_KUT_eRTG.docx

Umowa_dostawy_eRTG
Umowa_dostawy_eRTG-en
Zal_do_umowy_dostawy_4_protokol
Zal_do_umowy_dostawy_6_scenariusze
Zal_do_umowy_dostawy_7a_Kutno_eRTG_bieznia_całosc
Zal_do_umowy_dostawy_7b_Przekroj_eRTG_bieznia_nachylenie_komora
Zal_do_umowy_dostawy_7c_Kutno_eRTG_komora

Umowa_serwisowa_eRTG
Umowa_serwisowa_eRTG-en
Zal_do_umowy_serwisowej_4_dane_kontaktowe
Zał 1 Formularz_ofertowy_do_aukcji 
Zal_2_SPP_Warunki udziału w aukcji elektronicznej-Regulamin
Zal_3_SPP_Formularz_cenowy_do_aukcji.xlsx
Zal_6_SPP_Kierowcy_Zasady_TK_Kutno_PL
Zal_6_SPP_Kierowcy_Zasady_TK_Kutno_EN
Zal_6_SPP_Instrukcja_zasady_poruszania_TK_Kutno
Zal_7_Umowa-dalszego-powierzenia_załączniki.docx
Zal_7_Umowa-dalszego-powierzenia