PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę trzech zmodernizowanych spalinowych lokomotyw manewrowych służących do obsługi terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A. wraz ze świadczeniem usługi serwisu.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0020/17-00 „Zakup lokomotyw manewrowych do obsługi terminali intermodalnych w Kutnie, Brzegu Dolnym i Gliwicach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).
Przedmiotem zamówienia są trzy lokomotywy zmodernizowane na bazie lokomotywy SM42 (obecnie już nieprodukowanych), które po wykonaniu modernizacji oraz niezbędnych prób i testów nie były eksploatowane. Lokomotywy zostaną gruntownie przebudowane z uwzględnieniem określonych w niniejszej specyfikacji parametrów technicznych i wymagań Zamawiającego. Z uwagi na potrzebę zachowania porównywalności ofert w zakresie technicznym i ekonomicznym podkreślić należy, że przedmiotem przetargu nie są lokomotywy fabrycznie nowe, ani też przedmiotem tym nie są lokomotywy staroużyteczne/używane.

W związku z dofinansowaniem przedmiotowego projektu ze środków UE każda dostarczana w ramach zamówienia lokomotywa musi być oznakowana stosowną naklejką informacyjną (jedna naklejka na lokomotywę).
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności.

Dokumentacja przetargowa: