PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę trzech zmodernizowanych spalinowych lokomotyw manewrowych służących do obsługi terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A. wraz ze świadczeniem usługi serwisu.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0020/17-00 „Zakup lokomotyw manewrowych do obsługi terminali intermodalnych w Kutnie, Brzegu Dolnym i Gliwicach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).
Przedmiotem zamówienia są trzy lokomotywy zmodernizowane na bazie lokomotywy SM42 (obecnie już nieprodukowanych), które po wykonaniu modernizacji oraz niezbędnych prób i testów nie były eksploatowane. W ramach modernizacji lokomotywy zostaną gruntownie przebudowane przez Dostawcę z uwzględnieniem określonych w niniejszej specyfikacji parametrów technicznych i wymagań Zamawiającego. Z uwagi na potrzebę zachowania porównywalności ofert w zakresie technicznym i ekonomicznym podkreślić należy, że przedmiotem przetargu nie są lokomotywy fabrycznie nowe, ani też przedmiotem tym nie są lokomotywy staroużyteczne/używane.

W związku z dofinansowaniem przedmiotowego projektu ze środków UE każda dostarczana w ramach zamówienia lokomotywa musi być oznakowana stosowną naklejką informacyjną (jedna naklejka na lokomotywę).
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności.

Aktualizacja ogłoszenia 10.02.2020 r.
Wydłużone zostały terminy postępowania przetargowego tj.
– nowy termin na zadawanie pytań: 03.03.2020 r. do godz. 15:00;
– nowy termin składania ofert: 17.03.2020 r. do godz. 15:00;
– nowy termin otwarcia ofert: 24.03.2020 r. godz. 12:10.

Aktualizacja ogłoszenia 17.01.2020 r.
Zamawiający dokonał następujących zmian w treści Specyfikacji Przedmiotu Przetargu oraz Umowy dostawy:
– zgodnie z procedurą zawierania umów dokonano uzupełnienia Specyfikacji w taki sposób, aby miejsce odbioru lokomotywy było skomunikowane z ogólnodostępną infrastrukturą kolejową umożliwiającą transport lokomotywy do Polski na terminale własne odbiorcy;
– doprecyzowano opis przedmiotu dostawy o precyzyjne kryteria opisujące przedmiot zamówienia;
– skorygowano opis przedmiotu dostawy w zakresie wymaganych urządzeń i systemów;
– dodano do Specyfikacji klauzulę informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych;
– skorygowano postanowienia odnoszące się do możliwości zmiany umowy z wykonawcą;
– rozszerzono wymagany zakres wyposażenia lokomotyw o system GSM-R.
Skorygowane dokumenty (wersje ujednolicone) załączono do niniejszego ogłoszenia opatrując adnotacją ‘Aktualizacja 17.01.2020’.

Aktualizacja ogłoszenia 16.01.2020 r.
Załączono plik ‘Pytania i odpowiedzi cz. VI_16.01.2020’.

Aktualizacja ogłoszenia 20.12.2019 r.
Załączono plik ‘Pytania i odpowiedzi cz. V_20.12.2019’.

W wyniku otrzymanych uwag Zamawiający dokonał zmian w treści Specyfikacji Przedmiotu Przetargu oraz Umowy dostawy.
Skorygowane dokumenty (wersje ujednolicone) załączono do niniejszego ogłoszenia opatrując adnotacją ‘Aktualizacja 20.12.2019’. Szczegółowy opis zmian wskazano w dokumencie „Pytania i odpowiedzi cz. V_20.12.2019” oraz „Pytania i odpowiedzi cz. IV_20.12.2019”.

Aktualizacja ogłoszenia 09.12.2019 r.
Załączono plik ‘Pytania i odpowiedzi cz. IV_09.12.2019’.

Wydłużone zostały terminy postępowania przetargowego tj.
– nowy termin na zadawanie pytań: 03.02.2020 r. do godz. 15:00;
– nowy termin składania ofert: 17.02.2020 r. do godz. 15:00;
– nowy termin otwarcia ofert: 21.02.2020 r. godz. 12:10.

Aktualizacja ogłoszenia 05.12.2019 r.
Załączono plik ‘Pytania i odpowiedzi cz. III_05.12.2019’

Aktualizacja ogłoszenia 02.12.2019 r.
Załączono plik ‘Pytania i odpowiedzi cz. II_02.12.2019’.

Wydłużone zostały terminy postępowania przetargowego tj.
– nowy termin na zadawanie pytań: 05.12.2019 r. do godz. 15:00;
– nowy termin składania ofert: 16.12.2019 r. do godz. 15:00;
– nowy termin otwarcia ofert: 20.12.2019 r. godz. 12:00.

W wyniku otrzymanych uwag od Oferentów Zamawiający dokonał zmian w treści Specyfikacji Przedmiotu Przetargu oraz Umowy dostawy.
Skorygowane dokumenty (wersje ujednolicone) załączono do niniejszego ogłoszenia opatrując adnotacją ‘Aktualizacja 02.12.2019’. Szczegółowy opis zmian wskazano w dokumencie „Pytania i odpowiedzi cz. II_02.12.2019’.

Aktualizacja ogłoszenia 29.11.2019 r.
Załączono plik ‘Pytania i odpowiedzi cz. I_29.11.2019’.
W wyniku otrzymanych uwag od Oferentów Zamawiający dokonał zmian w treści Specyfikacji Przedmiotu Przetargu, Umowy dostawy oraz Załącznika 3 do Umowy dostawy.
Skorygowane dokumenty (wersje ujednolicone) załączono do niniejszego ogłoszenia opatrując adnotacją ‘Aktualizacja 29.11.2019’. Szczegółowy opis zmian wskazano w dokumencie „Pytania i odpowiedzi cz. I_29.11.2019’

Dokumentacja przetargowa: