Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.

Zamawiający PCC Intermodal S.A., działając zgodnie z zapisem w Części V Specyfikacji na „dostawę zmodernizowanych spalinowych lokomotyw manewrowych służących do obsługi terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A. wraz ze świadczeniem usługi serwisu”, realizowanego w ramach POIS.03.02.00-00-0020/17-00 „Zakup lokomotyw manewrowych do obsługi terminali intermodalnych w Kutnie, Brzegu Dolnym i Gliwicach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny). informuje, iż unieważnia niniejsze postępowanie przetargowe.

Poniżej treść zapytania ofertowego.

PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę trzech zmodernizowanych spalinowych lokomotyw manewrowych służących do obsługi terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A. wraz ze świadczeniem usługi serwisu.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0020/17-00 „Zakup lokomotyw manewrowych do obsługi terminali intermodalnych w Kutnie, Brzegu Dolnym i Gliwicach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).
Przedmiotem zamówienia są trzy lokomotywy zmodernizowane na bazie lokomotywy SM42 (obecnie już nieprodukowanych), które po wykonaniu modernizacji oraz niezbędnych prób i testów nie były eksploatowane. W ramach modernizacji lokomotywy zostaną gruntownie przebudowane przez Dostawcę z uwzględnieniem określonych w niniejszej specyfikacji parametrów technicznych i wymagań Zamawiającego. Z uwagi na potrzebę zachowania porównywalności ofert w zakresie technicznym i ekonomicznym podkreślić należy, że przedmiotem przetargu nie są lokomotywy fabrycznie nowe, ani też przedmiotem tym nie są lokomotywy staroużyteczne/używane.

W związku z dofinansowaniem przedmiotowego projektu ze środków UE każda dostarczana w ramach zamówienia lokomotywa musi być oznakowana stosowną naklejką informacyjną (jedna naklejka na lokomotywę).
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności.

Aktualizacja ogłoszenia 10.02.2020 r.
Wydłużone zostały terminy postępowania przetargowego tj.
– nowy termin na zadawanie pytań: 03.03.2020 r. do godz. 15:00;
– nowy termin składania ofert: 17.03.2020 r. do godz. 15:00;
– nowy termin otwarcia ofert: 24.03.2020 r. godz. 12:10.

Aktualizacja ogłoszenia 17.01.2020 r.
Zamawiający dokonał następujących zmian w treści Specyfikacji Przedmiotu Przetargu oraz Umowy dostawy:
– zgodnie z procedurą zawierania umów dokonano uzupełnienia Specyfikacji w taki sposób, aby miejsce odbioru lokomotywy było skomunikowane z ogólnodostępną infrastrukturą kolejową umożliwiającą transport lokomotywy do Polski na terminale własne odbiorcy;
– doprecyzowano opis przedmiotu dostawy o precyzyjne kryteria opisujące przedmiot zamówienia;
– skorygowano opis przedmiotu dostawy w zakresie wymaganych urządzeń i systemów;
– dodano do Specyfikacji klauzulę informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych;
– skorygowano postanowienia odnoszące się do możliwości zmiany umowy z wykonawcą;
– rozszerzono wymagany zakres wyposażenia lokomotyw o system GSM-R.
Skorygowane dokumenty (wersje ujednolicone) załączono do niniejszego ogłoszenia opatrując adnotacją ‘Aktualizacja 17.01.2020’.

Aktualizacja ogłoszenia 16.01.2020 r.
Załączono plik ‘Pytania i odpowiedzi cz. VI_16.01.2020’.

Aktualizacja ogłoszenia 20.12.2019 r.
Załączono plik ‘Pytania i odpowiedzi cz. V_20.12.2019’.

W wyniku otrzymanych uwag Zamawiający dokonał zmian w treści Specyfikacji Przedmiotu Przetargu oraz Umowy dostawy.
Skorygowane dokumenty (wersje ujednolicone) załączono do niniejszego ogłoszenia opatrując adnotacją ‘Aktualizacja 20.12.2019’. Szczegółowy opis zmian wskazano w dokumencie „Pytania i odpowiedzi cz. V_20.12.2019” oraz „Pytania i odpowiedzi cz. IV_20.12.2019”.

Aktualizacja ogłoszenia 09.12.2019 r.
Załączono plik ‘Pytania i odpowiedzi cz. IV_09.12.2019’.

Wydłużone zostały terminy postępowania przetargowego tj.
– nowy termin na zadawanie pytań: 03.02.2020 r. do godz. 15:00;
– nowy termin składania ofert: 17.02.2020 r. do godz. 15:00;
– nowy termin otwarcia ofert: 21.02.2020 r. godz. 12:10.

Aktualizacja ogłoszenia 05.12.2019 r.
Załączono plik ‘Pytania i odpowiedzi cz. III_05.12.2019’

Aktualizacja ogłoszenia 02.12.2019 r.
Załączono plik ‘Pytania i odpowiedzi cz. II_02.12.2019’.

Wydłużone zostały terminy postępowania przetargowego tj.
– nowy termin na zadawanie pytań: 05.12.2019 r. do godz. 15:00;
– nowy termin składania ofert: 16.12.2019 r. do godz. 15:00;
– nowy termin otwarcia ofert: 20.12.2019 r. godz. 12:00.

W wyniku otrzymanych uwag od Oferentów Zamawiający dokonał zmian w treści Specyfikacji Przedmiotu Przetargu oraz Umowy dostawy.
Skorygowane dokumenty (wersje ujednolicone) załączono do niniejszego ogłoszenia opatrując adnotacją ‘Aktualizacja 02.12.2019’. Szczegółowy opis zmian wskazano w dokumencie „Pytania i odpowiedzi cz. II_02.12.2019’.

Aktualizacja ogłoszenia 29.11.2019 r.
Załączono plik ‘Pytania i odpowiedzi cz. I_29.11.2019’.
W wyniku otrzymanych uwag od Oferentów Zamawiający dokonał zmian w treści Specyfikacji Przedmiotu Przetargu, Umowy dostawy oraz Załącznika 3 do Umowy dostawy.
Skorygowane dokumenty (wersje ujednolicone) załączono do niniejszego ogłoszenia opatrując adnotacją ‘Aktualizacja 29.11.2019’. Szczegółowy opis zmian wskazano w dokumencie „Pytania i odpowiedzi cz. I_29.11.2019’

Dokumentacja przetargowa: