Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok zakończyła się dotychczasowa wspólna kadencja Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym w dniu 14 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, powzięło uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A. na okres nowej wspólnej kadencji.

Na mocy podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, wszyscy dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej Spółki (Alfred Pelzer, Wojciech Paprocki, Artur Jędrzejewski, Daniel Ozon, Peter Weber) zostali ponownie powołani na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres wspólnej kadencji rozpoczynającej się 15 czerwca 2016 r. Kadencja wspólna kończy się, a mandaty członków wygasną z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019.

Żaden z nowo powołanych członków nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Żaden z nowo powołanych członków nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.  W załączeniu do niniejszego raportu znajdują się informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych członków Rady Nadzorczej.

życiorysy członków Rady Nadzorczej Spółki (poprawny plik, który został opublikowany korektą niniejszego raportu)

Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).