Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 czerwca 2016 r. Spółka podpisała z Captrain Polska sp. z o.o. umowę dotyczącą realizacji przewozów kolejowych.

Umowa zawarta została na czas określony od dnia 13 czerwca 2016 r. do dnia 31.03.2018 r., a jej warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy oraz kolejowych stawek przewozowych mających zastosowanie przy realizacji regularnych i spotowych przewozów kolejowych w ramach oferowanej przez PCC Intermodal S.A. sieci krajowych i międzynarodowych połączeń intermodalnych. Przedmiotem przewozu będą jednostki transportu intermodalnego, w tym kontenery spełniające wymogi ISO oraz kontenery High Cube.

Szacunkowa wartość umowy wynosi 38.140 tys. PLN.

Kryterium uznania przedmiotowej umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.