Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 maja 2016 r. powziął informację, iż suma transakcji zawartych przez PCC Intermodal S.A. z Rurtalbahn Cargo GmbH liczona od 27 listopada 2015 r., tj. dnia wysłania raportu nr 37/2015, wynosi 9.050 tys. złotych.

Za wykonanie zlecenia o najwyższej wartości wystawiona została przez Rurtalbahn Cargo GmbH na PCC Intermodal S.A. w dniu 14 grudnia 2015 r. faktura na kwotę netto 139.900,00 EUR, tj. 614.678,63 PLN. Przedmiotem zlecenia było wykonanie przez Rurtalbahn Cargo GmbH przewozu kolejowego jednostek transportu intermodalnego na określonych w zleceniu relacjach. Warunki, na jakich zawarte zostało zlecenie, nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Kryterium uznania przedmiotowych umów za znaczące jest fakt, iż (zgodnie z §9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) łączna wartość transakcji zawartych z Rurtalbahn Cargo GmbH we wskazanym powyżej okresie przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podana w niniejszym raporcie kwota EURO przeliczona została według średniego kursu EURO ogłoszonego przez NBP na dzień 18 maja 2016 r., zgodnie z §2 ust 7 wspomnianego wyżej rozporządzenia.

Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.