2018-06-18 16:59

Zarząd PCC Intermodal SA („Spółka”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 r. wpłynęła do Spółki informacja o złożeniu przez Pana Petera Webera rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja została złożona z dniem 18 czerwca 2018 r. z powodu sprzedania przez Hupac Ltd akcji PCC Intermodal SA (raporty bieżące informujące o tej transakcji wysłane zostały w dniu 14.06.2018 r.).

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.