Realizacja projektu: Zakup urządzeń przeładunkowych oraz budowa toru podsuwnicowego na terminalu intermodalnym w Brzegu Dolnym
została współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych
(grupa C Transport intermodalny), oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Realizacja projektu wpłynęła na poprawę ograniczonego potencjału operacyjnego terminalu intermodalnego w Brzegu Dolnym poprzez zwiększenie jego zdolności przeładunkowej w wyniku rozbudowy i doposażenia w nowoczesne urządzenia przeładunkowe typu RMG oraz maszynę przeładunkową typu reachstacker.

Realizacja projektu