Realizacja projektu: Zakup lokomotyw trakcyjnych i platform kolejowych do obsługi przewozów intermodalnych na terenie Polski i UE
została współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny), oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Realizacja projektu wpłynęła na zwiększenie potencjału przewozowego Spółki poprzez uniezależnienie się od zewnętrznej obsługi kolejowej w wyniku zakupu jednostek taboru kolejowego

Realizacja projektu