Zarząd PCC Intermodal S.A. informuje, że 29 czerwca 2017 r. o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Hutniczej 16 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Poniżej zamieszczona została treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz komplet dokumentacji która zostanie przedstawiona walnemu zgromadzeniu.

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA

Projekty uchwał na ZWZA

Wzór pełnomocnictwa

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Uchwały podjęte przez Zarząd:

Uchwała Zarządu nr 2/2017

Uchwała Zarządu nr 3/2017

Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą:

Uchwała numer 1/2017

Uchwała numer 2/2017

Uchwała numer 3/2017

Uchwała numer 4/2017

Załącznik do uchwały nr 4/2017

Uchwała numer 5/2017

Uchwała numer 6/2017

Sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie jednostkowe za 2016 r.

Sprawozdanie skonsolidowane za 2016 r.

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 r.

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r.