W dniu 27 czerwca 2012 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. Poniżej zamieszczone została treść podjętych na Walnym Zgromadzeniu uchwał oraz dokumentacja jaka została przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2012 r.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok wraz z sprawozdaniem Zarządu
Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2011 r.

Wzór pełnomocnictwa

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011 r

Życiorysy kandydatów na Członów Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

Alfred Pelzer

Wojciech Paprocki

Thomas Hesse

Piotr Juś

Daniel Ozon

Artur Jędrzejewski