Zarząd PCC Intermodal S.A. informuje, że na dzień 25 czerwca 2013 r. godz 10:00, zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Poniżej zamieszczona została treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz komplet dokumentacji która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wzór pełnomocnictwa i formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

Wzór pełnomocnictwa

Formularz

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Zarządu za 2012 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2012 r.

Uchwała Zarządu:

Uchwała Zarządu nr 9/2013

Uchwała Zarządu nr 10/2013