Zarząd PCC Intermodal S.A. informuje, że 21 maja 2015 r. o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Hutniczej 16 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Poniżej zamieszczona została treść ogłoszenia, projekty uchwał, podjęte uchwały oraz komplet dokumentacji która została przedstawiona walnemu zgromadzeniu.

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA

Projekty uchwał na ZWZA

Treść uchwał podjętych przez ZWZA

Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą:

Uchwała nr 1

Uchwała nr 2

Uchwała nr 3

Uchwała nr 4

Uchwała nr 4- załącznik

Uchwała nr 5

Uchwała nr 6

Uchwały podjęte przez Zarząd:

Uchwała nr 5

Uchwała nr 6

Sprawozdania finansowe:

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 r.

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 r.

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 r.

Wzór pełnomocnictwa i formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

Wzór pełnomocnictwa

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika