Zarząd PCC Intermodal S.A. informuje, że 14 czerwca 2016 r. o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Hutniczej 16 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Poniżej zamieszczona została treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz komplet dokumentacji która zostanie przedstawiona walnemu zgromadzeniu.

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA

Projekty uchwał na ZWZA

Wzor pełnomocnictwa

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Uchwały podjęte przez Zarząd:

Uchwała Zarządu nr 2/2016

Uchwała Zarządu nr 3/2016

Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą:

Uchwała numer 1/2016

Uchwała numer 2/2016

Uchwała numer 3/2016

Uchwała numer 4/2016

Załącznik do uchwały nr 4/2016

Uchwała numer 5/2016

Uchwała numer 6/2016

Sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie jednostkowe za 2015 r.

Sprawozdanie skonsolidowane za 2015 r.

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 r.

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r.

Życiorysy kandydatów na Członów Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.:

Alfred Pelzer

Wojciech Paprocki

Artur Jędrzejewski

Daniel Ozon

Peter Weber