Zarząd PCC Intermodal S.A. informuje, że 11 maja 2018 r. o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Hutniczej 16 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Poniżej zamieszczona została treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz komplet dokumentacji, która została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA

Projekty uchwał na ZWZA

Treść podjętych uchwał

Wzór pełnomocnictwa

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Uchwały podjęte przez Zarząd:

Uchwała Zarządu nr 3/2018

Uchwała Zarządu nr 4/2018

Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą:

Uchwała numer 3/2018

Uchwała numer 4/2018

Uchwała numer 5/2018

Uchwała numer 6/2018

Załącznik do uchwały nr 6/2018

Uchwała numer 7/2017

Uchwała numer 8/2017

Życiorys Pana Mariusza Antosiewicza znajduje się pod adresem: https://www.pccintermodal.pl/relacje-inwestorskie/wladze/.

Sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie jednostkowe za 2017 r.

Sprawozdanie skonsolidowane za 2017 r.

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 r.

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r.