Zarząd PCC Intermodal S.A. informuje, że na dzień 10 czerwca 2014 r. godz. 10:00, zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Poniżej zamieszczona została treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz komplet dokumentacji która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu.

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA

Projekty uchwał na ZWZA

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.06.2014 r.

Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą:

Uchwała nr 2/2014

Uchwała nr 3/2014

Uchwała nr 4/2014

Uchwała nr 5/2014

Załącznik do uchwały nr 5/2014 – Sprawozdanie rady nadzorczej za 2013 r.13 r.

Uchwała nr 6/2014

Uchwała nr 7/2014

Sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie jednostkowe za 2013 r.

Sprawozdanie skonsolidowane za 2013 r.

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 r.

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 r.

Wzór pełnomocnictwa i formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

Wzór pełnomocnictwa

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika