Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2016 r. powziął informację, iż suma transakcji zawartych przez PCC Intermodal S.A. z grupą kapitałową MSC, liczona od 2 marca 2016 r., tj. dnia wysłania raportu nr 4/2016, wynosi 8.754 tys. PLN.

Za wykonanie zlecenia o najwyższej wartości wystawiona została przez MSC Poland sp z o.o. na Spółkę w dniu 17.03.2016 r. faktura na kwotę 14.725,00 EUR, tj. 63.323,39 zł. Przedmiotem zlecenia było wykonanie przez MSC Poland sp. z o.o. transportu kontenerów na określonych w zleceniu relacjach. Warunki na jakich zawarte zostało zlecenie, nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Kryterium uznania przedmiotowych umów za znaczące jest fakt, iż (zgodnie z §9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) łączna wartość transakcji zawartych z grupą kapitałową MSC we wskazanym powyżej okresie, przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podana w niniejszym raporcie kwota EURO przeliczona została według średniego kursu EURO ogłoszonego przez NBP na dzień 20 kwietnia 2016 r., zgodnie z §2 ust 7 wspomnianego wyżej rozporządzenia.

Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.