Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.
Zamawiający PCC Intermodal S.A., działając zgodnie z zapisami Specyfikacji na zadanie pod nazwą: “Rozbudowa kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Miasta Brzeg Dolny przy ul. Sienkiewicza 6”. , realizowanego w ramach projektu POIS.03.02.00-00-0017/17-00 „Zakup urządzeń przeładunkowych oraz budowa toru podsuwnicowego na terminalu intermodalnym w Brzegu Dolnym” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny). informuje, iż unieważnia niniejsze postępowanie przetargowe.

PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: “Rozbudowa kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Miasta Brzeg Dolny przy ul. Sienkiewicza 6”.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu POIS.03.02.00-00-0017/17-00 „Zakup urządzeń przeładunkowych oraz budowa toru podsuwnicowego na terminalu intermodalnym w Brzegu Dolnym” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu rozbudowy terminala kontenerowego oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, przygotowanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż wraz ze specyfikacją technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz kosztorysem inwestorskim, kosztorysami ślepymi i innymi elementami zgodnie z wytycznymi określonymi w Specyfikacji Przedmiotu Przetargu.

UWAGA:
Zamawiający informuje, iż w wyniku otrzymanych pytań od Oferentów dokonano zmian w treści Specyfikacji Przedmiotu Przetargu oraz Załącznika nr 4, a skorygowane dokumenty publikuje poniżej.

Załącznik nr. 4
Specyfikacja_BD_Projektowanie_12.11.2020


UWAGA:

W związku z wprowadzonymi zmianami do Specyfikacji Zamawiający wydłużył terminy składania ofert:

– Złożenie ofert do aukcji – do 20.11.2020 r. do godziny 12:00;
– Aukcja elektroniczna – 30.11.2020 o godzinie 12:00;
– Złożenie finalnych ofert po aukcji – do 07.12.2020 r. do godz. 12:00;
– Końcowy termin ważności polisy ubezpieczeniowej – min. do 20.11.2020 r.;
– Wpłata wadium – do 26.11.2020 r.;
– Gwarancja wadialna obejmuje min. okres od dnia 30.11.2020 do 29.01.2021
– Dostarczenie oryginału gwarancji – do 26.11.2020 r.;
– Pytania dotyczące przedmiotu przetargu i Specyfikacji – do 10.11.2020 do godz. 15:00;
–  Szkolenie – 30.11.2020 r. w godz. 9:00-11:00;
– Termin związania ofertą – do 29.01.2021

W związku z opublikowanymi odpowiedziami na pytania cz 1. Zamawiający zwraca uwagę Oferentów na zmianę terminów, o których mowa w Specyfikacji:
– Złożenie ofert do aukcji – do 13.11.2020 r. do godziny 12:00;
– Aukcja elektroniczna – 23.11.2020 o godzinie 12:00;
– Złożenie finalnych ofert po aukcji – do 30.11.2020 r. do godz. 12:00;
– Końcowy termin ważności polisy ubezpieczeniowej – min. do 13.11.2020 r.;
– Wpłata wadium – do 19.11.2020 r.;
– Gwarancja wadialna obejmuje min. okres od dnia 23.11.2020 do 22.01.2021
– Dostarczenie oryginału gwarancji – do 19.11.2020 r.;
– Pytania dotyczące przedmiotu przetargu i Specyfikacji – do 06.11.2020 do godz. 15:00;
– Szkolenie – 23.11.2020 r. w godz. 9:00-11:00;
– Termin związania ofertą – do 22.01.2021

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Pytania odpowiedzi cz.1
Pytania odpowiedzi cz.2
Pytania odpowiedzi cz.3
Pytania odpowiedzi cz.4