Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego
Zamawiający PCC Intermodal S.A. informuje, iż zadanie „Rozbudowa kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Miasta Brzeg Dolny przy ul. Sienkiewicza 6”.
realizowane w ramach projektu POIS.03.02.00-00-0017/17-00 „Zakup urządzeń przeładunkowych oraz budowa toru podsuwnicowego na terminalu intermodalnym w Brzegu Dolnym” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 zostało rozstrzygnięte.

Nazwa: Bilfinger Tebodin Poland Sp. z o.o.
Adres: ul. Żwirki i Wigury 16 c; 02-092 Warszawa
Data wpływu oferty: 09.02.2021 r.
Cena: 410.000 zł netto

PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
“Rozbudowa kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Miasta Brzeg Dolny przy ul. Sienkiewicza 6”.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu POIS.03.02.00-00-0017/17-00 „Zakup urządzeń przeładunkowych oraz budowa toru podsuwnicowego na terminalu intermodalnym w Brzegu Dolnym” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu rozbudowy terminala kontenerowego oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, przygotowanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż wraz ze specyfikacją technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz kosztorysem inwestorskim, kosztorysami ślepymi i innymi elementami zgodnie z wytycznymi określonymi w Specyfikacji Przedmiotu Przetargu.

UWAGA:
Zamawiający informuje, iż w wyniku otrzymanych pytań od Oferentów dokonano zmian w treści umowy. Obowiązujący dokument załączono niżej. Specyfikacja Przedmiotu Przetargu nie ulega zmianie poza terminami, o których mowa niżej.
W związku z wprowadzonymi zmianami w umowie Zamawiający wydłużył terminy składania ofert:

Złożenie ofert do aukcji – do 25.01.2021 do godziny 12:00;
Aukcja elektroniczna – 02.02.2021 o godzinie 12:00;
Złożenie finalnych ofert po aukcji – do 09.02.2021 r. do godz. 12:00;
Końcowy termin ważności polisy ubezpieczeniowej – min. do 25.01.2021;
Wpłata wadium lub dostarczenie oryginału gwarancji – do 29.01.2021;
Gwarancja wadialna obejmuje min. okres od dnia 02.02.2021 do 04.03.2021;
Szkolenie do aukcji – 02.02.2021 r. w godz. 9:00-11:00;
Termin związania ofertą – do 04.03.2021.

PYTANIA:

Pytania_19.01.2021

Umowa_v19.01.2021

Załacznik_4_do_umowy_v19.01.2021

Umowa_v15.01.2021

Pytania_odpowiedzi_15.01.2021

Pytania_odpowiedzi_12.01.2021

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA:

Specyfikacja_17.12.2020

Umowa_17.12.2020

Zal. 1 Oswiadczenie o możliwości realizacji przedmiotu przetargu

Zal. 2 Oswiadczenie Oferenta_upadlość

Zal. 2a Oswiadczenie Osoby fizycznej_upadlość

Zal. 3 Oswiadczenie Oferenta_niekaralnosc

Zal. 3a Oswiadczenie Osoby fizycznej_niekaralność

Zal. 4 Oswiadczenie_ryczałt_aukcja

Zal. 5 Oswiadczenie do aukcji

Zal. 6 Oswiadczenie o udziale podwykonawcow

Zal. 7 Warunki Udziału w Aukcji – regulamin

Zal. 8 Oswiadczenie_instrukcja_terminal

Zal. 9 Formularz oferty do aukcji

Zal. 10 Oswiadczenie w sprawie braku powiazan kapitalowych lub osobowych z Zamawiajacym

Zal. 12 Umowa dalszego powierzenia

Zal. 12 Umowa dalszego powierzenia_załączniki