2017-08-04 18:06

Zarząd PCC Intermodal S.A. informuje, że w dniu 4 sierpnia 2017 r. otrzymał zawiadomienie o następującej treści:

Waldemar Preussner działając w imieniu własnym, a Ulrike Warnecke i Alfred Pelzer działając w imieniu PCC SE z siedzibą w Duisburgu („PCC SE”), stosownie do przepisów art. 69 ust. 2 pkt 2) oraz art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) niniejszym zawiadamiają, że w wyniku transakcji nabycia przez PCC SE poza rynkiem regulowanym akcji PCC Intermodal S.A. z siedzibą w Gdyni, zawartych w dniu 21 kwietnia 2017 r. („Transakcja 1”) oraz w dniu 4 sierpnia 2017 r. („Transakcja 2”), udział procentowy PCC SE i pośrednio Waldemara Preussnera w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PCC Intermodal zwiększył się z 78,53 % do 80,17 %.

Przed Transakcją 1 PCC SE posiadała akcje PCC Intermodal:

1. 32.539.332 akcji uprzywilejowanych co stanowiło 41,95% udziału w kapitale zakładowym oraz 65.078.664 głosów na walnym zgromadzeniu PCC Intermodal co stanowiło 59,11% w ogólnej liczbie głosów,

2. 21.384.912 akcji zwykłych co stanowiło 27,57% udziału w kapitale zakładowym oraz 21.384.912 głosów na walnym zgromadzeniu  PCC Intermodal, co stanowiło 19,42 % w ogólnej liczbie głosów,

– łącznie PCC SE (a pośrednio Waldemar Preussner) posiadała 53.924.244 akcji PCC Intermodal, co stanowiło 69,52 % udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz 86.463.576 głosów na walnym zgromadzeniu PCC Intermodal, co stanowiło 78,53% w ogólnej liczbie głosów.

Po Transakcji 1, która nie doprowadziła do zmiany udziału PCC SE (a pośrednio Waldemara Preussnera) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PCC Intermodal o co najmniej 1% i nie rodziła obowiązku zawiadomień wynikających z Ustawy, PCC SE posiadała akcje PCC Intermodal:

1. 32.539.332 akcji uprzywilejowanych, co stanowiło 41,95% udziału w kapitale zakładowym oraz 65.078.664 głosów na walnym zgromadzeniu PCC Intermodal co stanowiło 59,11% w ogólnej liczbie głosów,

2. 22.471.159 akcji zwykłych co stanowiło 28,97% udziału w kapitale zakładowym oraz 22.471.159 głosów na walnym zgromadzeniu  PCC Intermodal, co stanowiło 20,41 % w ogólnej liczbie głosów,

– łącznie PCC SE (a pośrednio Waldemar Preussner) posiadała 55.010.491 akcji PCC Intermodal, co stanowiło 70,92 % udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz 87.549.823 głosów na walnym zgromadzeniu PCC Intermodal, co stanowiło 79,52% w ogólnej liczbie głosów.

Po Transakcji 2, PCC SE posiada aktualnie akcje PCC Intermodal:

1. 32.539.332 akcji uprzywilejowanych, co stanowi 41,95% udziału w kapitale zakładowym oraz 65.078.664 głosów na walnym zgromadzeniu PCC Intermodal co stanowi 59,11% w ogólnej liczbie głosów,

2. 23.193.501 akcji zwykłych co stanowi 29,90% udziału w kapitale zakładowym oraz 23.193.501 głosów na walnym zgromadzeniu  PCC Intermodal, co stanowi 21,06 % w ogólnej liczbie głosów,

– łącznie PCC SE (a pośrednio Waldemar Preussner) posiada 55.732.833 akcji PCC Intermodal, co stanowi 71,85 % udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz 88.272.165 głosów na walnym zgromadzeniu PCC Intermodal, co stanowi 80,17% w ogólnej liczbie głosów.

Żaden podmiot zależny od Waldemara Preussnera, za wyjątkiem PCC SE, nie posiada akcji PCC Intermodal.

Żaden podmiot zależny od PCC SE, nie posiada akcji PCC Intermodal.

W przypadku Waldemara Preussnera oraz PCC SE nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Waldemar Preussner oraz PCC SE nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.

Podstawa przekazania raportu: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1639).