2018-05-11 14:40

Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 11 maja 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, powzięło uchwałę w sprawie powołania Pana Mariusza Antosiewicza na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Mariusz Antosiewicz pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 14 grudnia 2017 roku do dnia 11 maja 2018 r, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej podjętej zgodnie z par 14 Statutu Spółki (w trybie kooptacji). Na podstawie podjętej w dniu 11 maja 2018 r. uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, Pan Mariusz Antosiewicz powołany został na okres do końca trwania obecnej wspólnej kadencji. Kadencja wspólna kończy się, a mandat Pana Antosiewicza wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.

Pan Mariusz Antosiewicz w 1982 roku ukończył studia wyższe na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 1985 roku uzyskał uprawnienia radcy prawnego. W 1988 roku Pan Mariusz Antosiewicz otworzył indywidualną kancelarię radcy prawnego i zajmuje się obsługą prawną głównie podmiotów gospodarczych. Pan Mariusz Antosiewicz posiada również doświadczenie w pracy w organach nadzorczych spółek. Zasiadał w min. Radzie Nadzorczej PCC Silicium S.A. Pan Antosiewicz swoją funkcję będzie sprawował do czasu dokonania zatwierdzenia jego wyboru lub wyboru jego następcy przez Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez Pana Mariusza Antosiewicza, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 10 w związku z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U z 2018 r. poz 757).