2017-06-29 16:07

Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółki”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu dotychczasowych członków Zarządu Spółki na okres kolejnej wspólnej 3 letniej kadencji.
Pan Dariusz Stefański ponownie wybrany został Prezesem Zarządu, natomiast Pan Adam Adamek Wiceprezesem Zarządu. Za dzień rozpoczęcia kadencji uznano dzień 29 czerwca 2017 r.

Pan Dariusz Stefański jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej (obecnie Akademii Morskiej) w Gdyni. Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako radiooficer w gdyńskich Polskich Liniach Oceanicznych i Agencji Ligmor. Na początku lat 90 był asystentem maklera w PPM Polfracht, a następnie głównym maklerem w Nawigator Shipping Sp. z o.o. W latach 1997-2005 sprawował funkcję Dyrektora oraz Członka Zarządu P&ONedlloyd Polska. Od kwietnia 2008 do czerwca 2009 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PCC Port Szczecin Sp. z o.o. Od marca 2006 roku Pan Dariusz Stefański pełni funkcję Prezesa Zarządu PCC Intermodal S.A.

Pan Adam Adamek jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył również na tej samej uczelni studia podyplomowe w zakresie zarządzania finansami. Karierę zawodową rozpoczynał w Katowickim Holdingu Węglowym. W okresie 1997 – 2001 pełnił funkcję Kierownika działu umów i windykacji w spółce Katowicki Węgiel. W latach 2001 – 2005 pracował w PCC Rail Szczakowa S.A. jako Dyrektor Handlowy. W okresie od września 2005 do marca 2006 pełnił funkcję Prezesa Zarządu PCC Rail Containers sp z o.o. (obecnie PCC Intermodal S.A.). Od marca 2006 Pan Adam Adamek pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PCC Intermodal S.A., a od 2013 r. pełni również funkcję członka zarządu PCC Intermodal GmbH (spółka zależna PCC Intermodal S.A.).

Żaden z nowopowołanych członków Zarządu nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, ani osobowej. Żaden z nich nie jest też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani też nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt. 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).