2017-06-29 15:53

Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) z siedzibą w Gdyni w załączeniu przekazuje, zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki jakie odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki w dniu 29 czerwca 2017 r.