Zarząd PCC Intermodal S.A („Spółka”) informuje, że w dniu 15 marca 2016 r. otrzymał postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów, iż w dniu 8 marca 2016 r. ustanowione zostały dwa zastawy rejestrowe w wysokości 3 562 286,78 Euro każdy (tj. 15 433 607,47 zł) łącznie: 7 124 573,56 Euro (tj. 30 867 214,94 zł), na rzecz BZ WBK Lease Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („WBK Lease”).

Ustanowienie powyższych zastawów rejestrowych stanowi zabezpieczenie wszystkich wierzytelności WBK Lease wynikających z zawartej z PCC Intermodal S.A. umowy pożyczki, o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 24/2015 w dniu 08 lipca 2015 roku oraz stanowi realizację zobowiązań wynikających z tej umowy.

Zastaw rejestrowy ustanowiony został na dwóch suwnicach typu RTG, które są zainstalowane i użytkowane na terminalu przeładunkowym Spółki w Gliwicach. Wartość bilansowa każdej z suwnic, na których ustanowiono zastaw, zgodnie z księgami rachunkowymi Spółki, wynosi 8 092 278,38 PLN.

Obciążone ruchomości uznane zostały za aktywa o znacznej wartości, ponieważ ich łączna wartość stanowi ponad 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość zastawu rejestrowego przekracza 100% wartości obciążonych aktywów o znacznej wartości oraz przekracza równowartość kwoty 1.000.000 Euro.

Według wiedzy Zarządu, pomiędzy Spółką, osobami nią zarządzającymi lub nadzorującymi, a WBK Lease lub osobami nim zarządzającymi, nie występują żadne powiązania.

Podana w niniejszym raporcie kwota Euro przeliczona zostały według średniego kursu Euro ogłoszonego przez NBP na dzień 8 marca 2016 r. tj. dzień ustanowienia zastawu, zgodnie z §2 ust 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: §5 ust 1 pkt 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku z późn. zm. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.