2017-06-20 16:19

Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 czerwca 2017 r. powziął informację, iż suma transakcji zawartych przez PCC Intermodal S.A. z MSC Mediterranean Shipping Company S.A. liczona w okresie ostatnich dwunastu miesięcy, wynosi 28.043 tys. PLN.

Za wykonanie zlecenia o najwyższej wartości wystawiona została przez MSC Mediterranean Shipping Company S.A. na PCC Intermodal S.A. w dniu 12 kwietnia 2017 r. faktura na kwotę netto 45.185 EUR, tj. 190.897,59 PLN. Przedmiotem zlecenia było wykonanie przez MSC przewozu kolejowego jednostek transportu intermodalnego na określonych w zleceniu relacjach. Warunki, na jakich zawarte zostało zlecenie, nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Kryterium uznania przedmiotowych umów za istotne jest fakt, iż łączna wartość transakcji zawartych z MSC Mediterranean Shipping Company S.A. we wskazanym powyżej okresie przekroczyła zdefiniowany przez Spółkę próg istotnosci, tj. 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej PCC Intermodal za okres ostatniego roku obrotowego.

Podana w niniejszym raporcie kwota EURO przeliczona została według średniego kursu EURO ogłoszonego przez NBP na dzień 20 czerwca 2017 r., zgodnie z §2 ust 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: art 17 ust 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.