2018-03-09 14:28

Zarząd spółki PCC Intermodal S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017 z dnia 14.03.2018 r. na dzień 20.03.2018 r.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2018 w dniu 31.01.2018 roku pozostają bez zmian.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).