Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 marca 2016 r. powziął informację, iż suma transakcji zawartych przez PCC Intermodal S.A. z grupą kapitałową MSC, liczona od 24 listopada 2015 r., tj. dnia wysłania raportu nr 36/2015, wynosi 8.594 tys. PLN.

Za wykonanie zlecenia o najwyższej wartości wystawiona została przez  MSC Poland sp z o.o. na Spółkę w dniu 18.01.2016 r. faktura na kwotę 116.204,13 PLN. Przedmiotem zlecenia było wykonanie przez MSC Poland sp. z o.o. transportu kontenerów na określonych w zleceniu relacjach. Warunki na jakich zawarte zostało zlecenie, nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Kryterium uznania przedmiotowych umów za znaczące jest fakt, iż (zgodnie z §9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) łączna wartość transakcji zawartych z grupą kapitałową MSC we wskazanym powyżej okresie, przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.