Zarząd PCC Intermodal S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27.01.2016 r. powziął informację, iż suma transakcji zawartych przez PCC Intermodal S.A. z grupą kapitałową A.P. Moeller-Maersk Group liczona za okres od 23.03.2015 roku, tj. od dnia wysłania raportu nr 10/2015 wynosi 8 695 tys zł.

Za wykonanie zlecenia o najwyższej wartości wystawiona została przez PCC Intermodal S.A. na A.P. Moeller-Maersk A/S (z siedzibą w Danii) w dniu 30.11.2015 r. faktura na kwotę 292 770,00 zł za wykonywanie przeładunków związanych z usługą organizacji transportu intermodalnego. Warunki na jakich zawarte zostało zlecenie, nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Przedmiotowe umowy uznane zostały za znaczące ponieważ (zgodnie z §9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) łączna wartość transakcji zawartych z grupą kapitałową  A.P. Moeller-Maersk Group we wskazanym powyżej okresie przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.