2016-11-17  15:00

Zarząd PCC Intermodal S.A. (Spółka) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. w dniu 17 listopada 2016 r. podjęło uchwałę o odwołaniu Pana Artura Jędrzejewskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej. W miejsce odwołanego Pana Jędrzejewskiego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. podjęło w dniu 17 listopada 2016 r. uchwałę o powołaniu Pana Mieczysława Olendera na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

Pan Mieczysław Olender posiada wykształcenie:

· 1976 – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; mgr inż. automatyki,

· 1983 – Studia Podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania,

· 1991 – Akademia Ekonomiczna w Katowicach; mgr ekonomii,

· 1991 – Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych,

· 1992/1993 – Katowicka Szkoła Menedżerów – roczny kurs.

Przebieg kariery zawodowej Pana Mieczysława Olendera:

· 1985 – 1997 – Chemi-Erg Sp. z o. o.; Wiceprezes Zarządu, Główny Specjalista Ekonomiczny, Specjalista,

· 1991 – 1993 – Zakłady mechaniczne „Zamet” S.A.; Członek Zarządu,

· 1993 – 1996 – Chem Trans Logistic Sp. z o. o.; Prezes,

· 1996 – 2001 – Chem Trans Logistic Holding Polska S.A.; Wiceprezes,

· 2001 – 2003 – Kopalnia Piasku „Kotlarnia”; Prezes,

· 2001 – 2010 – DB Schenker Rail Polska S.A.; Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,

· 2011 – 2012 – Track Tec S.A.; Wiceprezes,

· 2012 – 2013 – Track Tec Koltram Sp. z o. o.; Prezes Zarządu.

Pan Mieczysłąw Olender nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Olender nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.