Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 stycznia 2016 r. powziął informację, iż suma transakcji zawartych przez PCC Intermodal S.A. z Eucon Shipping and Transport Ltd. („Eucon”) liczona od 2 czerwca 2015 r. tj dnia wysłania raportu nr 20/2015, wynosi łącznie 8 742 tys PLN.

Za wykonanie zlecenia o najwyższej wartości wystawiona została przez PCC Intermodal S.A. na Eucon w dniu 30 listopada 2015 r. faktura na kwotę netto 4 000,00 EURO tj. 17 888 PLN. Przedmiotem zlecenia była organizacja transportu intermodalnego na określonych w zleceniu relacjach. Warunki, na jakich zawarte zostało zlecenie, nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach. Kryterium uznania przedmiotowych umów za znaczące jest fakt, iż (zgodnie z §9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) łączna wartość transakcji zawartych z Eucon we wskazanym powyżej okresie przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podana w niniejszym raporcie kwota EURO przeliczona została według średniego kursu EURO ogłoszonego przez NBP na dzień 25 stycznia 2016 r., zgodnie z §2 ust 7 wspomnianego wyżej rozporządzenia.

Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.