2016-10-20  14:29

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2016, Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 października 2016 r. otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Kutnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, iż w dniu 6.10.2016 r. dokonany został wpis hipoteki umownej łącznej na nieruchomości Spółki oznaczonej numerem KW LD1K/00009579/4 w wysokości do 45.000.000,00 zł na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („BGK”). Powyższa hipoteka stanowi zabezpieczenie należności głównej z tytułu kredytu inwestycyjnego w wysokości 30.000.000,00 zł, odsetek opłat i prowizji, kosztów postępowania oraz innych roszczeń ubocznych wynikających z umowy kredytu, o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 17/2016.

Ustanowiona na nieruchomości LD1K/00009579/4 i opisana powyżej hipoteka współobciąża nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach WR1L/00044053/7, WR1L/00044054/4, WR1L/00044050/6, WR1L/00044246/7, WR1L/00044247/4, WR1L/00044236/4, WR1L/00044237/1, WR1L/00044250/8, WR1L/00044248/1, WR1L/00044249/8, WR1L/00044331/0, WR1L/00044052/0, WR1L/00044251/5, WR1L/00044051/3.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że do księgi wieczystej LD1K/00009579/4 wpisane zostało roszczenie BGK o przeniesienie opisanej powyżej hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne, które powstanie z chwilą wygaśnięcia hipoteki umownej łącznej do sumy 57.000.000,00 zł ustanowionej na rzecz BGK, o ustanowieniu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2015.

Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE