2018-02-09 08:49

Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 lutego 2018 roku otrzymał, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) („Ustawa o Ofercie”) zawiadomienie od PCC SE z siedzibą w Duisburgu przy Moerser Straße 149, 47198 Duisburg, Niemcy, zarejestrowanej w rejestrze spółek prowadzonym przez sąd rejestrowy w Duisburgu (Amtsgericht) pod numerem HRB 19088 („PCC”) o przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów w Spółce w związku z zawarciem w dniu 7 lutego 2018 r. przez PCC, Hupac Ltd., Dariusza Stefańskiego oraz Adama Adamka („Akcjonariusze”) porozumienia akcjonariuszy Spółki („Porozumienie Akcjonariuszy”) w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie. Zawiadomienie zostało złożone przez PCC w imieniu wszystkich Akcjonariuszy na podstawie upoważnienia zawartego w Porozumieniu Akcjonariuszy oraz Artykule 87 ust. 3 Ustawy o Ofercie.

W związku z zawarciem Porozumienia Akcjonariuszy, udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki uczestników Porozumienia Akcjonariuszy zmienia się w niżej opisany sposób.

Przed podpisaniem Porozumienia Akcjonariuszy, w bezpośrednim posiadaniu:

  1. PCC znajdowało się 59.430.101 akcji, które dawały PCC 76,62% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz prawo do 91.969.433 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 83,53% w ogólnej liczbie głosów;
  2. Hupac Ltd. znajdowało się 10.809.000 akcji, które dawały Hupac Ltd. 13,93% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz prawo do 10.809.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 9,81% w ogólnej liczbie głosów;
  3. Dariusza Stefańskiego znajdowało się 756.000 akcji, które dawały Dariuszowi Stefańskiemu 0,97% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz prawo do 756.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 0,69% w ogólnej liczbie głosów; oraz
  4. Adama Adamka znajdowało się 485.291 akcji, które dawały Adamowi Adamkowi 0,63% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz prawo do 485.291 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 0,44% w ogólnej liczbie głosów.

Na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, w związku z zawartym Porozumieniem Akcjonariuszy, Akcjonariusze łącznie posiadają 71.480.392 akcji, co stanowi 92,15% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz mają prawo do 104.019.724 głosów z tych akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 94,47% w ogólnej liczbie głosów;

Akcjonariusze nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Spółki.

Żaden z Akcjonariuszy nie zawarł umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Żaden z Akcjonariuszy nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie.

Żaden z Akcjonariuszy nie posiada również instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie.

Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.).