2016-10-18  18:10

Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 października 2016 r. otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, iż w dniu 03.10.2016 r. dokonany został wpis hipoteki umownej łącznej w wysokości do 45.000.000,00 zł na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („BGK”).

Powyższa hipoteka stanowi zabezpieczenie należności głównej z tytułu kredytu inwestycyjnego w wysokości 30.000.000,00 zł, odsetek opłat i prowizji, kosztów postępowania oraz innych roszczeń ubocznych wynikających z umowy kredytu zawartej z BGK w dniu 5.08.2016 r., o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 17/2016.

Hipotekę umowną łączną ustanowiono na prawie użytkowania wieczystego gruntów oraz prawie własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, dla których Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach WR1L/00044053/7, WR1L/00044054/4, WR1L/00044050/6, WR1L/00044246/7, WR1L/00044247/4, WR1L/00044236/4, WR1L/00044237/1, WR1L/00044250/8, WR1L/00044248/1, WR1L/00044249/8, WR1L/00044331/0, WR1L/00044052/0, WR1L/00044251/5, WR1L/00044051/3. Powyższa hipoteka współobciąża nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1K/00009579/4. O otrzymaniu postanowienia o wpisie powyższej hipoteki łącznej umownej również przez Sąd Rejonowy w Kutnie, Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że do ksiąg wieczystych WR1L/00044053/7, WR1L/00044054/4, WR1L/00044050/6, WR1L/00044246/7, WR1L/00044247/4, WR1L/00044236/4, WR1L/00044237/1, WR1L/00044250/8, WR1L/00044248/1, WR1L/00044249/8, WR1L/00044331/0, WR1L/00044052/0, WR1L/00044251/5, WR1L/00044051/3 wpisane zostało roszczenie BGK do przeniesienia opisanej w niniejszym raporcie hipoteki łącznej umownej na opróżnione miejsce hipoteczne, które powstanie z chwilą wygaśnięcia hipoteki umownej łącznej do sumy 57.000.000,00 zł ustanowionej na rzecz BGK, o ustanowieniu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2015.

Na wyszczególnionych powyżej nieruchomościach zlokalizowanych w Brzegu Dolnym i Kutnie, Spółka wybudowała terminale przeładunkowe i prowadzi na nich działalność operacyjną.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 18.10.2016 r. otrzymał zawiadomienie, iż w dniu 03.10.2016 r. Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wykreślenia hipoteki umownej łącznej w wysokości do 4.500.000,00 zł, która została ustanowiona na rzecz BGK jako zabezpieczenie należności głównej z tytułu kredytu obrotowego do 3.000.000,00 zł, odsetek opłat i prowizji, kosztów postępowania oraz innych roszczeń ubocznych wynikających z umowy na odnawialny kredyt w rachunku bieżącym o ustanowieniu którego Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2015. Wykreślenie hipoteki nastąpiło w związku ze spłaceniem i wygaśnięciem umowy na odnawialny kredyt w rachunku bieżącym.

Pomiędzy Spółką, osobami nią zarządzającymi lub nadzorującymi, a BGK lub osobami nim zarządzającymi, nie występują żadne powiązania.

Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.