2016-08-17  11:30

Zarząd PCC Intermodal S.A („Spółka”) informuje, że w dniu 17 sierpnia 2016 r. powziął informację o podpisaniu przez PCC SE (jako ostatni podmiot) aneksu do trójstronnej umowy podporządkowania dwóch umów pożyczek zawartych przez Spółkę z PCC SE. O zawarciu umowy podporządkowania Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2015.

Na mocy podpisanego aneksu do umowy podporządkowania Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK”) wyraził zgodę na spłatę części pożyczki udzielonej Spółce przez PCC SE na podstawie umowy z dnia 18.02.2014 r., ze środków pochodzacych z kredytu udzielonego na podstawie umowy z dnia 05.08.2016 r. do kwoty 30.000.000 PLN.  Pozostała kwota pożyczki jaką Spółka jest zobowiązana spłacić na podstawie umowy z dnia 18.02.2014 r. oraz drugiej umowy pożyczki, wraz z odsetkami podlegają nadal podporządkowaniu kredytów zaciągniętych w BGK.

Podstawa prawna przekazania raportu: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382).