2016-08-05  12:47

Zarząd PCC Intermodal S.A („Spółka”) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2016 r. podpisana została pomiędzy Spółką a Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa („BGK”) umowa, na podstawie której BGK udzielił Spółce kredytu inwestycyjnego na kwotę 30.000.000,00 PLN.

Umowa zawarta została na okres do 4 sierpnia 2026 r.(termin spłaty kredytu). Środki pozyskane z tego kredytu przeznaczone zostaną na częściową spłatę pożyczki, udzielonej na podstawie umowy z PCC SE z dnia 25 lutego 2014 r. (o zawarciu, której Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2014). Środki uruchamiane będą w transzach do dnia 31 października 2016 r. Podstawowym zabezpieczeniem udzielonego kredytu będzie ustanowienie hipoteki łącznej umownej na nieruchomościach Spółki zlokalizowanych w Brzegu Dolnym i Kutnie do kwoty 45.000.000,00 PLN. O ustanowieniu wspomnianej powyżej hipoteki Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

W związku z planowanym przeznaczeniem zaciągnietego kredytu na spłatę pożyczki do PCC SE Spółka, BGK oraz PCC SE podpiszą aneks do umowy podporządkowania (o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2015). Na mocy aneksu Spółka uprawniona będzie do spłaty części pożyczki do kwoty 30.000.000,00 PLN. O podpisaniu aneksu do umowy podporządkowania, Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Umowa kredytowa zawarta została na warunkach rynkowych. Pozostałe zapisy, w tym zapisy dotyczące kar, nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Niniejsza umowa uznana została za znaczącą z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Spółki.

Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE