2018-09-06 12:42

Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) powziął informację, że w dniu 5 września 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) podjął uchwałę nr 913/2018 w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW z dniem 11 września 2018 roku, akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLPCCIM00014.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.