2016-07-21  16:00

Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza PCC Intermodal S.A. jako organ uprawniony na podstawie § 17 ust 2 pkt j) Statutu Spółki, na mocy podjętej uchwały dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do:
– przeglądu skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzanych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.,
– badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz pakietu konsolidacyjnego Spółki sporządzanych za rok 2016.

Podmiotem tym jest BDO Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3355. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru BDO Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Do podjęcia uchwały o wyborze podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych doszło w dniu 21 lipca 2016 r. PCC Intermodal S.A. już wcześniej korzystała z usług wybranego podmiotu w zakresie przeglądu sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za pierwsze półrocze lat 2009 – 2015 oraz badania sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych Spółki sporządzonych za lata 2008 – 2015.

Umowa pomiędzy Spółką, a BDO Sp. z o.o. zawarta zostanie na okres niezbędny do przeglądu sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowego i skonsolidowanego) sporządzanych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r., przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) oraz pakietu konsolidacyjnego Spółki sporządzanych za rok 2016.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 19 w związku z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).