2018-06-29 13:20

Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 29 czerwca 2018 r., w związku z podjęciem uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji), Spółka złożyła wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) o udzielenie przez KNF zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).

Podstawa prawna : art 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”)