2017-12-14 15:31

Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) informuje, iż 14 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 385 § 2 ksh oraz § 13 ust. 2 i § 14 Statutu Spółki, podjęła uchwałę o powołaniu (w trybie kooptacji) Pana Mariusza Antosiewicza na członka Rady Nadzorczej.

Pan Mariusz Antosiewicz w 1982 roku ukończył studia wyższe na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 1985 roku uzyskał uprawnienia radcy prawnego. W 1988 roku Pan Mariusz Antosiewicz otworzył indywidualną kancelarię radcy prawnego i zajmuje się obsługą prawną głównie podmiotów gospodarczych. Pan Mariusz Antosiewicz posiada również doświadczenie w pracy w organach nadzorczych spółek. Zasiadał w min. Radzie Nadzorczej PCC Silicium S.A. Pan Antosiewicz swoją funkcję będzie sprawował do czasu dokonania zatwierdzenia jego wyboru lub wyboru jego następcy przez Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez Pana Mariusza Antosiewicza, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.