Niniejszym raportem PCC Intermodal S.A. koryguje treść raportu bieżącego nr 14/2016 z dnia 14.06.2016 r. poprzez załączenie do niniejszego raportu informacji na temat wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych członków Rady Nadzorczej. Do poprzednio wysłanego raportu bieżącego nr 14/2016, załączono błędnie inny dokument (listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu).

życiorysy członków Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 w związku z § 38 ust 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).