2017-11-30 08:50

Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 listopada 2017 roku Pan Daniel Ozon złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 29 listopada 2017 roku. Nie zostały podane przyczyny złożenia rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.