2017-01-31 12:20

Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017.

Raport roczny:
– jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016 – 20 marca 2017 r.

Raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017 r.
– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – 14 listopada 2017 r.

Raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe:
– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku – 29 sierpnia 2017 r.

Zarząd Spółki informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych za IV kwartał 2016 roku i za II kwartał 2017 r.

Jednocześnie Spółka oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w skonsolidowanych raportach kwartalnych zostaną zamieszczone kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe, natomiast skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu lub opinią o badanym sprawozdaniu finansowym.

Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.pccintermodal.pl).

Podstawa prawna przekazania raportu: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).