Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016.

1. Raporty okresowe za 2015 r.
jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2015 r. – 15.03.2016 r.

2. Raporty okresowe za 2016 r.
Raporty kwartalne:
– skonsolidowany raport za I kwartał 2016 r. – 12.05.2016 r.
– skonsolidowany raport za III kwartał 2016 r. – 09.11.2016 r.

Skonsolidowany raport półroczny za 2016 r. – 24.08.2016 r.

Informujemy, że na podstawie §101 ust. 2 oraz §102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem Członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych za IV kwartał 2015 roku i za II kwartał 2016 r.

Zgodnie z §83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, informujemy, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zostaną zamieszczone kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe, natomiast skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu lub opinią o badanym sprawozdaniu finansowym.

Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.pccintermodal.pl).

Podstawa prawna przekazania raportu: §103 ust. 1 oraz §83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem Członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm).