2017-10-27 15:21

Zarząd PCC Intermodal S.A. informuje, że w dniu 27 października 2017 r. otrzymał zawiadomienie o następującej treści:

Waldemar Preussner działając w imieniu własnym, a Ulrike Warnecke i Alfred Pelzer działając w imieniu PCC SE z siedzibą w Duisburgu („PCC SE”), stosownie do przepisów art. 69 ust. 2 pkt 2) oraz art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) niniejszym zawiadamiają, że w wyniku transakcji nabycia przez PCC SE akcji PCC Intermodal S.A. z siedzibą w Gdyni („PCC Intermodal”), zawartej w dniu 27 października 2017 r. na rynku regulowanym GPW („Transakcja”) udział procentowy PCC SE i pośrednio Waldemara Preussnera w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PCC Intermodal zwiększył się z 80,17% do 82,66%.

Przed Transakcją PCC SE posiadała akcje PCC Intermodal:

1. 32.539.332 akcji uprzywilejowanych, co stanowiło 41,95% udziału w kapitale zakładowym oraz 65.078.664 głosów na walnym zgromadzeniu PCC Intermodal co stanowiło 59,11% w ogólnej liczbie głosów,

2. 23.193.501 akcji zwykłych co stanowiło 29,90% udziału w kapitale zakładowym oraz 23.193.501 głosów na walnym zgromadzeniu PCC Intermodal, co stanowiło 21,06% w ogólnej liczbie głosów,

– łącznie PCC SE (a pośrednio Waldemar Preussner) posiadała 55.732.833 akcji PCC Intermodal, co stanowiło 71,85% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz 88.272.165 głosów na walnym zgromadzeniu PCC Intermodal, co stanowiło 80,17% w ogólnej liczbie głosów.

Po Transakcji, PCC SE posiada aktualnie akcje PCC Intermodal:

1. 32.539.332 akcji uprzywilejowanych, co stanowi 41,95% udziału w kapitale zakładowym oraz 65.078.664 głosów na walnym zgromadzeniu PCC Intermodal co stanowi 59,11% w ogólnej liczbie głosów,

2. 25.932.085 akcji zwykłych co stanowi 33,43% udziału w kapitale zakładowym oraz 25.932.085 głosów na walnym zgromadzeniu PCC Intermodal, co stanowi 23,55% w ogólnej liczbie głosów,

– łącznie PCC SE (a pośrednio Waldemar Preussner) posiada 58.471.417 akcji PCC Intermodal, co stanowi 75,38% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz 91.010.749 głosów na walnym zgromadzeniu PCC Intermodal, co stanowi 82,66% w ogólnej liczbie głosów.

Żaden podmiot zależny od Waldemara Preussnera, za wyjątkiem PCC SE, nie posiada akcji PCC Intermodal.

Żaden podmiot zależny od PCC SE, nie posiada akcji PCC Intermodal.

W przypadku Waldemara Preussnera oraz PCC SE nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Waldemar Preussner oraz PCC SE nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.

Podstawa przekazania raportu: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1639).