2018-06-14 13:20

Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) informuje na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) („Ustawa o Ofercie”), iż w dniu 14 czerwca 2018 roku otrzymał, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie zawiadomienie od Hupac Ltd. z siedzibą w Chiasso przy Viale R. Manzoni 6, 6830 Chiasso, Szwajcaria, zarejestrowanej w rejestrze handlowym pod numerem CHE-100.886.072 („Hupac”) o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku ze sprzedażą na rzecz PCC SE z siedzibą w Duisburgu („PCC”) 10.809.000 (słownie: dziesięć milionów osiemset dziewięć tysięcy) akcji należących do Hupac („Akcje Hupac”), stanowiących 13,93% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 10.809.000 (słownie: dziesięć milionów osiemset dziewięć tysięcy) głosów, stanowiących 9,81% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Sprzedaż Akcji”).

Przed Sprzedażą Akcji, w bezpośrednim posiadaniu Hupac Ltd. znajdowało się 10.809.000 akcji, które dawały Hupac Ltd. 13,93% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz prawo do 10.809.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 9,81% w ogólnej liczbie głosów. Po rozliczeniu Sprzedaży Akcji, Hupac nie posiada akcji Spółki.

Hupac nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Spółki.

Hupac nie zawarł umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Hupac nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie.

Hupac nie posiada również instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie.

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.).