2018-06-14 13:18

Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) informuje na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) („Ustawa o Ofercie”), iż w dniu 14 czerwca 2018 roku otrzymał, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie zawiadomienie od PCC SE z siedzibą w Duisburgu przy Moerser Straße 149, 47198 Duisburg, Niemcy, zarejestrowanej w rejestrze spółek prowadzonym przez sąd rejestrowy w Duisburgu (Amtsgericht) pod numerem HRB 19088 („PCC”) o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku z nabyciem przez PCC 10.809.000 (słownie: dziesięć milionów osiemset dziewięć tysięcy) akcji należących do Hupac Ltd. z siedzibą w Chiasso („Akcje Hupac”), stanowiących 13,93% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 10.809.000 (słownie: dziesięć milionów osiemset dziewięć tysięcy) głosów, stanowiących 9,81% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w wyniku nabycia przez PCC w dniu 13 czerwca 2018 r. akcji Hupac („Nabycie Akcji”).

Nabycie Akcji zostało zrealizowane w ramach zawartego w dniu 7 lutego 2018 r. przez PCC, Hupac Ltd., Dariusza Stefańskiego oraz Adama Adamka („Akcjonariusze”) porozumienia, o którym mowa w art. w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, („Porozumienie Akcjonariuszy”), na podstawie którego Akcjonariusze posiadali przed Nabyciem Akcji łącznie 77.565.556 akcji Spółki, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 110.104.888 głosów Spółki stanowiących 100% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed Nabyciem Akcji, w bezpośrednim posiadaniu:
(1) PCC znajdowało się 65.515.265 akcji, które dawały PCC 84,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz prawo do 98.054.597 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 89,06% w ogólnej liczbie głosów;
(2) Hupac Ltd. znajdowało się 10.809.000 akcji, które dawały Hupac Ltd. 13,93% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz prawo do 10.809.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 9,81% w ogólnej liczbie głosów;
(3) Dariusza Stefańskiego znajdowało się 756.000 akcji, które dawały Dariuszowi Stefańskiemu 0,97% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz prawo do 756.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 0,69% w ogólnej liczbie głosów; oraz
(4) Adama Adamka znajdowało się 485.291 akcji, które dawały Adamowi Adamkowi 0,63% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz prawo do 485.291 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 0,44% w ogólnej liczbie głosów.

Po rozliczeniu Nabycia Akcji, w bezpośrednim posiadaniu:
(1) PCC znajduje się 76.324.265 akcji, które dają PCC 98,40% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz prawo do wykonywania 108.863.597 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 98,87% w ogólnej liczbie głosów;
(2) Dariusza Stefańskiego znajduje się 756.000 akcji, które dają Dariuszowi Stefańskiemu 0,97% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz prawo do 756.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 0,69% w ogólnej liczbie głosów; oraz
(3) Adama Adamka znajduje się 485.291 akcji, które dają Adamowi Adamkowi 0,63% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz prawo do 485.291 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 0,44% w ogólnej liczbie głosów.

Po rozliczeniu Nabycia Akcji Porozumienie Akcjonariuszy nadal obowiązuje pozostałe strony porozumienia tj. PCC, Dariusza Stefańskiego oraz Adama Adamka („Obecni Akcjonariusze”). W związku z Porozumieniem Akcjonariuszy, po rozliczeniu Nabycia Akcji, Obecni Akcjonariusze łącznie posiadają 77.565.556 akcji, co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz mają prawo do 110.104.888 głosów z tych akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 100% w ogólnej liczbie głosów.

Obecni Akcjonariusze nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Spółki.

Żaden z Obecnych Akcjonariuszy nie zawarł umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Żaden z Obecnych Akcjonariuszy nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie.

Żaden z Obecnych Akcjonariuszy nie posiada również instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie.

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.)