PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę wozów przedsiębiernych do przeładunku kontenerów (reachstacker) dla terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0016/17-00 „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kutnie oraz zakup urządzeń wspierających jego działalność” przy dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).
Przedmiotem przetargu jest dostawa na terminale Zamawiającego trzech fabrycznie nowych urządzeń typu reachstacker do przeładunku kontenerów, o możliwości udźwigu umożliwiającym podniesienie 45 ton w pierwszym rzędzie wraz z usługami serwisowymi.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności.

UWAGA z dnia 15.06.2021:

W konsekwencji pytań Zamawiający zmienił terminy złożenia ofert do aukcji. Zmianie ulegają pozostałe terminy określone w przetargu:
Termin zadawania pytań do przetargu do dnia 09.07.2021 do godziny 15:00.
Termin złożenia ofert do aukcji do dnia 27.07.2021 do godziny 15:00.
Wniesienie wadium do przetargu do dnia 02.08.2021.
Aukcja elektroniczna w dniu 04.08.2021 o godzinie 12:00.
Złożenie oferty po aukcji w dniu 09.08.2021 do godziny 15:00.
Termin związania ofertą 60 dni od dnia aukcji, tj. do dnia 03.10.2021.

Pytania Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego:

pytania_odpowiedzi_cz1

pytania_odpowiedzi_cz2

Pytania_odpowiedzi_cz3

Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja-Przedmiotu-Przetargu-3RS

Umowa-dostawy-3RS

Zal.1 do SPP-Formularz ofertowy_3RS

Zal.2 do SPP-Warunki udziału w aukcji elektronicznej-Regulamin

Zal.3 do SPP-Formularz cenowy do aukcji

Zal.3-do-Umowy-Formularz-z-wynikami-aukcji

Zal.5-do-SPP-Umowa-dalszego-powierzenia_wzór

Zal.5-do-SPP-Umowa-dalszego-powierzenia_załączniki

Zal.5-do-Umowy-Protokół-zdawczo-odbiorczy-urządzenia

Zal.6-do-Umowy-Dane-kontaktowe