PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę wozów przedsiębiernych do przeładunku kontenerów (Empty Container Handler) dla terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0016/17-00 „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kutnie oraz zakup urządzeń wspierających jego działalność” przy dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).
Przedmiotem przetargu jest dostawa na terminale Zamawiającego dwóch fabrycznie nowych urządzeń typu emptyhandler do przeładunku kontenerów, o możliwości udźwigu umożliwiającym podniesienie do 10 ton w pierwszym rzędzie wraz z usługami serwisowymi, z opcją dostawy trzeciego urządzenia.
Kod CPV: 42418000-9 Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego
Zamawiający PCC Intermodal S.A. informuje, iż postępowanie przetargowe na dostawę dwóch wozów przedsiębiernych do przeładunku kontenerów (empty container handler) dla terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A.wraz ze świadczeniem usługi serwisu realizowane w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0016/17-00 „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kutnie oraz zakup wspierających jego działalność” zostało rozstrzygnięte.

Nazwa: Cargotec Poland sp. z o.o.
Adres: ul. Metalowa 2, 73-102 Stargard Szczeciński
Wskaźnik W dla najkorzystniejszej oferty: 256.540,81 ;
Cena dostawy: 632.000 EUR

UWAGA: Aktualizacja ogłoszenia 16.07.2021 r.

W wyniku otrzymanych do dnia 14.07.2021r. pytań od Oferentów Zamawiający dokonał zmian w treści Specyfikacji Przedmiotu Przetargu, Umowy dostawy, w załączniku nr 3 do Umowy oraz w załączniku nr 3 do Specyfikacji Przedmiotu Przetargu i poniżej publikuje ww. dokumenty w wersji ujednoliconej.
Zamawiający udostępnia również zestawienie pytań i odpowiedzi, które stanowi Załącznik nr 2 do Umowy dostawy.
Skorygowane dokumenty załączono do niniejszego ogłoszenia opatrując adnotacją:

Specyfikacja-Przedmiotu-Przetargu_ECH_16.07.2021

Umowa-dostawy_2_ECH_16.07.2021

Załącznik-nr-2-do-Umowy-pytania-i-odpowiedzi-ECH-16.07.2021

Zał.-3-do-SPP-Formularz-do-aukcji

Zal.3-do-Umowy-Formularz-oferty-po-aukcji

Pytania Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytania_odpowiedzi_cz1

Pytania_odpowiedzi_cz2

Pytania_odpowiedzi_cz3

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja-Przedmiotu-Przetargu_emptyhandler

Umowa-dostawy_emptyhandler

Zal.1-do-SPP-Formularz-ofertowy_ECH

Zal.2-do-SPP-Warunki-udziału-w-aukcji-elektronicznej-Regulamin

Zal.3-do-Umowy-Formularz-oferty-po-aukcji

Zał.-3-do-SPP-Formularz-do-aukcji

Zal.5-do-SPP-Umowa-dalszego-powierzenia_wzór

Zal.5-do-SPP-Umowa-dalszego-powierzenia_załączniki

Zal.5-do-Umowy-Protokół-zdawczo-odbiorczy-urządzenia

Zal.6-do-Umowy-Dane-kontaktowe