PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę wozów przedsiębiernych do przeładunku kontenerów (Empty Container Handler) dla terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0016/17-00 „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kutnie oraz zakup urządzeń wspierających jego działalność” przy dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).
Przedmiotem przetargu jest dostawa na terminale Zamawiającego dwóch fabrycznie nowych urządzeń typu emptyhandler do przeładunku kontenerów, o możliwości udźwigu umożliwiającym podniesienie do 10 ton w pierwszym rzędzie wraz z usługami serwisowymi, z opcją dostawy trzeciego urządzenia.
Kod CPV: 42418000-9 Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności.

UWAGA: Aktualizacja ogłoszenia 16.07.2021 r.

W wyniku otrzymanych do dnia 14.07.2021r. pytań od Oferentów Zamawiający dokonał zmian w treści Specyfikacji Przedmiotu Przetargu, Umowy dostawy, w załączniku nr 3 do Umowy oraz w załączniku nr 3 do Specyfikacji Przedmiotu Przetargu i poniżej publikuje ww. dokumenty w wersji ujednoliconej.
Zamawiający udostępnia również zestawienie pytań i odpowiedzi, które stanowi Załącznik nr 2 do Umowy dostawy.
Skorygowane dokumenty załączono do niniejszego ogłoszenia opatrując adnotacją:

Specyfikacja-Przedmiotu-Przetargu_ECH_16.07.2021

Umowa-dostawy_2_ECH_16.07.2021

Załącznik-nr-2-do-Umowy-pytania-i-odpowiedzi-ECH-16.07.2021

Zał.-3-do-SPP-Formularz-do-aukcji

Zal.3-do-Umowy-Formularz-oferty-po-aukcji

Pytania Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytania_odpowiedzi_cz1

Pytania_odpowiedzi_cz2

Pytania_odpowiedzi_cz3

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja-Przedmiotu-Przetargu_emptyhandler

Umowa-dostawy_emptyhandler

Zal.1-do-SPP-Formularz-ofertowy_ECH

Zal.2-do-SPP-Warunki-udziału-w-aukcji-elektronicznej-Regulamin

Zal.3-do-Umowy-Formularz-oferty-po-aukcji

Zał.-3-do-SPP-Formularz-do-aukcji

Zal.5-do-SPP-Umowa-dalszego-powierzenia_wzór

Zal.5-do-SPP-Umowa-dalszego-powierzenia_załączniki

Zal.5-do-Umowy-Protokół-zdawczo-odbiorczy-urządzenia

Zal.6-do-Umowy-Dane-kontaktowe